Netherlands Deutsch English
Home
Aanmelden
Uw rekening
Winkelwagen
Kassa
Startsite » Algemene Verkoop voorwaarden

Algemene Verkoop voorwaarden

Twin-Busch Algemene Verkoop voorwaarden

Inhoud:
A. Algemene verkoopvoorwaarden
1. Omvang kondities
2. Samenvatting
3. Rechtmatige aanspraak op retourkosten
4. Prijzen en betalingscondities
5. Leveringscondities
6. Eigendoms voorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken
8. Aansprakelijkheid
9. Toepasbaar recht
B. Klanten informatie
1. Informatie Indentiteit van de verkoper
2. Informatie wezelijke kenmerken goederen of diensten.
3. Informatie tot stand koming van verkoopovereenkomst
4. Informatie ter betaling en levering
5. Informatie over de technische stappen voor het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.
6. Informatie voor opslaan van Overeenkomst teksten
7. Informatie over het technische middel om invoer-fouten te herkennen en hierover te berichten.
8. Informatie over de Verkoop overeeenkomst ter beschikking staande talen.
9. Informatie over de gedragscode waar de verkoper zich aan onderworpen heeft.

A. Algemene verkoopvoorwaarden

1. Geldigheidsbereik
1.1. De verkoopvoorwaarden van "Twin Busch Netherland B.V." (hierna te noemen „Verkoper“), gelden voor alle overeenkomsten, welke de klant met de verkoper van de Online Shop, met de daar gepresenteerde producten en diensten van de verkoper, afsluit. Hiermee worden de klant zijn eigen voorwaarden afgewezen, of dienen deze anders te zijn overeengekomen.
1.2. Klanten zoals beschreven onder punt 1.1 zijn zowel gebruikers als ook ondernemers, waarbij de gebuiker een natuurlijke persoon is, die een transactie afsluit, welke niet ten doel heeft commercieel, noch haar onafhankelijke beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Daarentegen is een ondernemer elke natuurlijke persoon of elke rechtmatig vennootschap, die bij het afsluiten van een transactie, zelfstandig handelt bij het uitvoeren van haar zelfstandige beroep, onafhankelijk, professioneel en commercieel.

2. Conclusie overeenkomst
2.1. De in de Online shop aangeboden producten verbindt de verkoper niet tot verplichtingen naar deze presentatie, zonder een door de klant ingediend bindend bod.
2.2. De klant kan de aanbieding telefonisch, schriftelijk, per Fax, per Email doen, of via de invulling van het bestelformulier, welke aanwezig in de Online Shop van de verkoper. Bij een bestelling met gebruik van het Online bestelformulier geeft de klant aan, na invoering van zijn persoonsgegevens en na aanklicken van de knop “Bestelling verzenden” , in deze afsluitende stap van het bestelproces zich rechtmatig te verbinden aan de gemaakte aankoopovereenkomst, van de op dat moment aanwezige goederen in de winkelwagen.
2.3. De verkoper kan de aanbieding van de klant aannemen, met een schriftelijke (brief) of electronische (Fax of Email) opdrachtbevestiging of door uitlevering van de goederen binnen een termijn van vijf dagen. De verkoper is altijd gerechtigd, de aanname van de bestelling te weigeren.
2.4. De afwikkeling van de bestelling en de onderlinge kontakten vinden in de regel plaats via Email en automatische bestel afwikkeling. De klant dient zeker te zijn dat de door hem aangegeven Email adres juist is en de emails, welke de verkoper hier naar toe verzend, aankomen en gelezen kunnen worden. In bijzondere gevallen dient de toepassing van Spamfilter- instellingen zodanig te zijn dat de door de verkoper, of voor de opdracht aan derden verstrekte info, alle verzonden emails aankomen op het juiste adres zoals opgegeven door de klant.

3. Rechtmatige vergoeding retourkosten
Heeft de klant recht op een vergoeding van de retourkosten, dan worden bij toekenning van deze retourkosten de rechtmatige kosten toegekend. Uitgesloten zijn de retourkosten welke lager zijn dan 40 Euro, of bij een hoger goederen bedrag, waarvan de betaling of deel-betaling van de goederen nog niet is voldaan, het voorziet dan dat de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen. In alle andere gevallen draagt de verkoper de kosten van de retourzending.

 

4. Prijzen en betalingscondities
4.1. De aangegeven prijzen van de verkoper zijn de eindprijzen, wat wil zeggen, deze zijn inclusief alle prijsonderdelen, inclusief de wettelijke omzetbelasting Btw. Indien nodig, bijkomende leverings- en verzendkosten worden apart beschreven in de betreffende productpresentatie in de aanbieding.
4.2. Voor leveringen binnen Nederland biedt de verkoper de volgende betalingsmogelijkheden aan, voor zover in de product presentatie niet anders staat vermeld:
1. Vooruitbetaling door bankoverschrijving
2. Kontante betaling bij het afhalen van de goederen
4.3. In geval dat voor het betreffende product verzending naar het buitenland wordt verlangd, heeft de klant keuze uit de volgende betalingsmethoden, zover in de productpresentatie niet anders staat aangegeven:?
1. Vooruitbetaling per bankoverschrijving
2. Kontante betaling bij het afhalen van de goederen
4.4. Bij leveringen in landen buiten de Europesche Unie komen er in bepaalde gevallen extra kosten bij, zoals bv. extra belastingen en of invoerrechten.
4.5. Is de vooruitbetaling per bank ontvangen, is deze betaling direct naar overeenkomst geldig.
4.6. Bij het zelf afhalen van de goederen, informeert de verkoper de klant vooraf per email, dat de door hem bestelde goederen gereed staan voor afhalen. Na ontvangst van deze email kan de koper de goederen volgens afspraak met de verkoper komen ophalen. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.7. De klant heeft alleen dan recht op vergoeding, wanneer de vordering onbetwist en rechtmatig wordt erkend door de verkoper.
4.8. De klant kan het recht op terugbetaling alleen uitoefenen voor die vorderingen, die uit dezelfde verkoopovereenkomst afkomstig zijn.?

5. Leverings- en verzendkondities
5.1. De levering van goederen geschiedt met regelmaat en volgens de informatie zoals vermeld op de leveropdracht van de klant. Bij de afhandeling van de transaktie is het, in de orderafwerking bij de verkoper aangegeven, afleveradres maatgevend.
5.2. Is levering aan de klant niet mogelijk, dan zend de aangewezen expediteur de goederen aan de verkoper terug, waarbij de kosten voor deze mislukte zending alsnog door de klant dienen te worden betaald. Dit geldt echter niet wanneer, de klant voorafgaand aan het levertijdstip verhinderd was en hiervan ook niet tijdig kennis heeft kunnen nemen, of dat, de klant gebruik maakt van zijn recht van opzegging binnen de daarvoor geldende termijn.
5.3. In beginsel gaat de verantwoordelijkheid voor kosten welke ontstaan bij schade en kwaliteit verlies aan de goederen, automatisch over naar de klant, of zijn voor ontvangst te tekenen gerechtigde persoon, bij ontvangst van de goederen. Handelt het bij de klant om een ondernemer (die handelt in uitvoering van zijn beroepsaktiviteiten § 14 BGB), gaat de verantwoordelijkheid voor kosten welke onstaan bij beschadiging of vernietiging van de goederen via de bedrijfsvoering van de verkoper naar de daarvoor aangewezen persoon verantwoordelijk voor de transportaktiviteiten.
5.4. Voor een ondernemer gelden alle hier vermelde leveringscondities, uitgezonderd het rechtmatige zelf afhalen van de goederen, in alle gevallen waarbij de verkoper een concrete verkoopovereenkomst in zijn bezit heeft en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beschikbaarheid van de goederen.

6. Eigendoms voorbehoud
De geleverde goederen van de verkoper blijven, totdat de volledige betaling door hem is ontvangen, ten allen tijde eigendom van de verkoper.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)
Bij gebreken aan de goederen, gelden de wettelijke voorschriften, waarvan afwijkend is:
7.1. Voor ondernemers;
• kleine gebreken kunnen niet worden geclaimd.
• heeft de verkoper de keuze van herstelling
• bedraagd bij nieuwe goederen een verjaringstermijn voor gebreken van één jaar vanaf leverdatum.
• naar standaard condities, kan men bij gebruikte goederen geen aanspraak maken op schadevergoeding voor mogelijk gecontateerde gebreken.?
• De verjaring wordt niet automatisch vernieuwd bij vervanging van een onderdeel.
7.2. Voor gebruikers bedraagt de verjaringstermijn voor vergoeding mogelijke gebreken
• bij nieuwe goederen twee jaar vanaf leverdatum aan de klant.
• bij gebruikte goederen één jaar na leverdatum van de goederen aan de klant, inbegrepen de clausule onder punt 7.3.
7.3. Voor ondernemers en gebruikers geldt, dat de aansprakelijkheid en verjaringstermijn beperkingen, vermeld onder punt 7.1 en 7.2, geen betrekking hebben op schade vergoeding of wettelijke vorderingen, welke de koper naar wettelijke voorschriften wegens gebreken met punt 8 geldig maken kan.
7.4. Daarnaast, voor ondernemers, de wettelijke verjaringstermijn blijft onverminderd van kracht voor het recht van regres volgens §?478?BGB. Hetzelfde geldt voor bedrijven en consumenten voor moedwillige schending van de plicht, en het ter kwader trouw verzwijgen van een gebrek.
7.5. Is de klant koopman, i.S.d. § 1 HGB, treft hem in deze de commercieële meldings- en inspectie plicht § 377 HGB. Maakt de klant geen gebruik van deze geregelde inspectieplicht, dan worden de goederen geacht door hem te zijn goedgekeurd.
7.6. Is de klant gebruiker, dan wordt hem gevraagd de aangeleverde goederen met duidelijk aanwezige transportschade bij het aanleverende tranportbedrijf te declareren en hierbij de verkoper te informeren. Komt de klant dit niet na, dan kan hij hierdoor geen aanspraak meer maken op de wettelijke- of overeenkomstige aansprakelijkheid voor gebreken.
7.7. Na verzending van de vervangende goederen, is de klant verplicht de oorspronkelijke goederen binnen 30 dagen retour te zenden aan- en op kosten van de verkoper. De retourzending van deze goederen dient wel in overeenstemming te geschieden naar de betreffende wettelijke voorschriften.?

8. Aansprakelijkheid
8.1. De verkoper is aansprakelijk voor elke juridische reden, zonder beperkingen, op het verlies van leven, lichaam of gezondheid, opzet of grove nalatigheid, fraude, garantie beloften en aansprakelijkheid gebaseerd op verplichte wettelijke bepalingen, zoals de Product Liability Act.
8.2. Daarnaast is de verkoper wettelijk aansprakelijk voor elke juridische reden als volgt,
8.2.1. Als de verkoper door nalatigheid contractuele verplichtingen(kardinale verplichtingen) heeft geschonden, is hij aansprakelijk voor de voorspelbare, typische of gemiddelde schade.
Matriële contractuele verplichtingen zijn verplichtigingen die in het contract van de verkoper zijn opgenomen ten doel om nakoming en goede uitvoering van het contract te bereiken, in naleving van een goede vertrouwensband met de klant.
8.2.2. Als de verkoper, door nalatigheid, contractuele verplichtingen niet is nagekomen, is de verplichting tot betaling van schadevergoeding tot de contractwaarde beperkt.?

9. Toepasselijk recht
9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van wetten met betrekking tot internationale verkoop van goederen. Voor consumenten gelden de wettelijke regels van de plaats waar hij zijn normale woonplaats heeft.
9.2. Is de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiek rechtelijk speciaal fond, dan wordt de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen voorvloeiend uit dit contract gedaan vanuit de locatie van de verkoper. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene bevoegdheid, of verblijfsplaats in Nederland of Europa heeft ten tijde van deze aktie, wordt de vraag om een rechter in een ander gebied niet gehonoreerd.
9.3. De contracten (overeenkomsten) zijn in de Duitse taal.

B. Klanten informatie

1. Informatie indentiteit van de verkoper
Twin Busch Netherland B.V. - Alexander Bellstraat 4 - 7442DE Nijverdal –
Telefoon +31 (0) 548 614 411 - Fax. +49 (0) 6251 70585-29

2. Informatie over de essentiële kenmerken van de goederen of diensten
De essentiële kenmerken van de goederen of diensten zijn duidelijk beschreven en herkenbaar in de door de verkoper verstrekte productbeschrijvingen.

3. Informatie voor het tot stand komen van een overeenkomst
Het tot stand komen van een verkoopovereenkomst geschiedt naar informatie vermeld onder punt 2 van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper. (zie boven)

4. Informatie met betrekking tot betaling en levering
De betaling dient te geschieden zoals vermeld onder punt 4, de levering dient te geschieden zoals vermeld onder punt 5 van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper. (zie boven)

5. Informatie over de te volgen stappen om tot een overeenkomst te komen
De koopovereenkomst beschrijft de aanbieding en de gedane aankoop.
5.1. Gebruikt de klant voor zijn bestelling het Online- bestelformulier van de verkoper, dan geeft hij zijn aankoop opdracht als volgt af:
5.1.1. Op de producten verkooppagina van de verkoper dient de klant als eerste stap op de knop “Winkelwagen”te klicken. Dan opent er een nieuwe pagina, welke dan de inhoud van de winkelwagen weergeeft.
5.1.2. Nu kan de klant direct, of na nog enige producten met “winkelwagen” te hebben geselecteerd, in tweede instantie de knop “kassa” aanklicken. Is de klant nog niet geregistreerd en ingelogd, dan opent er een nieuwe pagina waar de klant zich als tussenstap kan registreren en een klant-account kan openen of zich voor een gast bestelling registreren of zich aanmelden als de klant reeds een eigen account heeft bij Twin-Busch. Is de klant reeds geregistreerd als account, dan kan hij de open velden invullen met “email adres” en “paswoord” en klickt vervolgens op “Aanmelden”. Is de klant nog niet geregisteerd, klick dan op de knop “nu registreren”. Vervolgens selecteert u door aanklicken de mogelijkheid om een klanten account aan te maken, of u te registreren voor een gastbestelling. Vult u vervolgens alle velden in en klick hierna op de knop “Verder” . Dan opent er een nieuwe pagina, waar het faktuuradres en afleveradres zichtbaar zijn, of de mogelijkheid aanwezig is om deze gegevens te veranderen of eventueel nader aan te vullen.
5.1.3. Nu klickt de klant direct, of na het bewerken van de gegevens, in de derde stap op de knop “Verder”.
5.1.4. Dan opent er een nieuwe pagina, waar de klant als vierde stap de wijze van betaling kan selecteren.
5.1.5. Bij de vijfde stap klickt de klant op “verder” waarna er zich een nieuwe pagina opent waarop de bestelling overzichtelijk staat samengevat.
5.1.6. Bij de zesde stap dient de klant met een muisklick voor akkoord een “vinkje” in het vakje te plaatsen bij de regel; „Hiermee ga ik akkoord met de privicy voorwaarden en de algemene bedrijfscondities en verklaar deze gelezen te hebben”
5.1.7. Bij de zevende stap klickt de klant op “bestelling verzenden”
5.2. De aanvaarding door de verkoper is in overeenstemming met punt 2.3 van de bepalingen en voorwaarden van de verkoper (zie boven)

6. Informatie met betrekking op bewaren van overeenkomst gegevens
De tekst van de verkoopovereenkomst wordt door de verkoper bewaard en aan de klant, na verzending van zijn bestelling, volgens AGB klantinformatie regelgeving in tekstvorm (bv per email, fax of brief) toegezonden. Deze tekst is na verzending van de bestelling echter niet meer via de website op te vragen.

8. Informatie over de technische middelen om invoerfouten te herkennen en te corrigeren.[Soft Break][Soft Break]Voor het doen van een bestelling, kan de klant informatie toezenden met gebruik van een normaal toetsenbord en muisfuncties. Bovendien worden alle, voor de bestelling verplichte, gegevens overzichtelijk weergegeven op de pagina met de bestelbevestiging, waarbij ook deze gegevens nogmaals zijn te corrigeren met gebruik van een normaal toetsenbord of muisfunctie.

9. Informatie over de voor de koopovereenkomst beschikbare talen
Voor de koopovereenkomst staat alleen de Duitse taal ter beschikking.

 


Terug